SFS 2008:1164 Förordning om ändring i förordningen (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

081164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:53) om vissa
säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2–6 §§ förordningen (1996:53) om vissa

säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

1

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut

mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2004:413
3 § 2004:413
3 a § 2004:413
4 § 2004:413.

SFS 2008:1164

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008