SFS 2008:1165 Förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

081165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i militära vägtrafikkungörelsen
(1974:97);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 12, 14, 18, 23, 24, 26, 28, 31�33, 36, 44�46,

48, 53, 58 och 59 §§ militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

1

ordet ⬝Väg-

verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

12 § 1998:1279
14 § 1998:1279
18 § 1994:883
23 § 1994:883
24 § 1994:883
26 § 2002:928
28 § 2003:578
31 § 2002:928
32 § 1998:6

SFS 2008:1165

Utkom från trycket
den 12 december 2008

33 § 2001:655
36 § 2001:655
44 § 1992:297
45 § 2002:928
46 § 1994:883
48 § 1998:1367
53 § 1992:1297
58 § 1994:883
59 § 1994:883.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008