SFS 2008:1166 Förordning om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

081166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska
uppgifter angående vägtrafikolyckor;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1–3 §§ kungörelsen (1965:561) om statistiska

uppgifter angående vägtrafikolyckor

1

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 2004:1363
2 § 2004:1363
3 § 2004:1363.

SFS 2008:1166

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008