SFS 2008:1168 Förordning om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

081168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:951) om
försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid
fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2, 3, 5 och 9 §§ förordningen (2005:951) om

försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för
passagerares på- eller avstigning

1

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 3 § 2007:233.

SFS 2008:1168

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;