SFS 2008:1169 Förordning om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

081169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1213) om
hamnskydd;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2–6 §§ förordningen (2006:1213) om hamn-

skydd ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1169

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;