SFS 2008:1170 Förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

081170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1577) om
driftbidrag till icke statliga flygplatser;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2�7 §§ förordningen (2006:1577) om driftbi-

drag till icke statliga flygplatser ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ i olika böjnings-
former ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1170

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008