SFS 2008:1171 Förordning om ändring i förordningen (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

081171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:59) om
elektroniska vägavgiftssystem;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:59) om elektro-

niska vägavgiftssystem

dels

att i 2 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att i 3 § orden ”Vägverket (Vägtrafikinspektionen)” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1171

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008