SFS 2008:1172 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

081172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1470) om yrkesfö-

rarkompetens

1

dels

att i 4 kap. 1–5 §§, 5 kap. 1, 4 och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 § samt 8

kap. 1–3 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ordet ”Väg-
verket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov

inför Vägverket.

Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom gymna-

sieskola, kommunal vuxenutbildning eller fristående skola med motsvarande
utbildning att förrätta provet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

4 kap. 1 § 2008:729
7 kap. 1 § 2008:636
8 kap. 2 § 2008:636.

SFS 2008:1172

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;