SFS 2008:1176 Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

081176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd
till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg
m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 och 4 §§ förordningen (1974:235) om till-

stånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

1

ordet ⬝Sjöfarts-

verket⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i mot-
svarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 1995:961
4 § 1999:346.

SFS 2008:1176

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008