SFS 2008:1177 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

081177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)

1

dels

att i 1 kap. 1 §, 3 kap. 4, 8, 10 och 12 §§, 6 kap. 2–4 §§, 8 kap. 1 §,

10 kap. 1 § samt 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjnings-
former ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form,

dels

att i 8 kap. 1 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”,

dels

att i 8 kap. 4 § orden ”Vägverket och Tullverket” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”,

dels

att 1 kap. 3 §, 2 kap. 5 §, 8 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ska ha följande

lydelse.

1 kap.

3 §

Den som har tillstånd till cabotagetrafik i Sverige enligt överenskom-

melse med annan stat får bedriva denna trafik utan tillstånd enligt yrkestra-
fiklagen (1998:490).

Tillståndet till cabotagetrafik ska medföras i fordonet och på uppmaning

visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.

Tillsyn över att sådan trafik som avses i första stycket bedrivs enligt gäl-

lande bestämmelser utövas av Transportstyrelsen.

2 kap.

5 §

2

Den som kan styrka att han har genomgått viss gymnasieutbildning

eller annan högre utbildning med godkänt betyg i ett visst eller vissa ämnen
som ingår i prov som avses i 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490), får av

1

Senaste lydelse av

1 kap. 1 § 2001:663
3 kap. 4 § 2007:48
3 kap. 8 § 2007:48
3 kap. 10 § 2007:48
3 kap. 12 § 2007:48
6 kap. 2 § 2006:244
8 kap. 1 § 2003:997
8 kap. 4 § 2001:663
10 kap. 1 § 2002:367
11 kap. 1 § 2007:48
11 kap. 2 § 2004:719
11 kap. 4 § 1999:1141.

2

Senaste lydelse 2000:1061.

SFS 2008:1177

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1177

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

prövningsmyndigheten medges undantag från att avlägga prov i ett sådant
ämne.

Prövningsmyndigheten får även medge undantag från skyldigheten att

avlägga prov för den som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som
trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag under för-
utsättning att sökanden godkänns vid ett kontrollprov som anordnas av Väg-
verket.

På begäran ska Transportstyrelsen för att styrka att kravet på yrkeskun-

nande är uppfyllt utfärda ett bevis om yrkesmässig kompetens för trafik av
visst slag inom och utom Sverige.

8 kap.

2 §

3

Om en myndighet uppmärksammar omständighet som kan vara av be-

tydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av taxi-
förarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legitima-
tionen ska återkallas, ska detta anmälas till prövningsmyndigheten. För tra-
fik som avses i 1 kap. 3 § första stycket ska anmälan ske till Transportstyrel-
sen.

Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i trafik-

utövningen ska länsstyrelserna och Transportstyrelsen anmäla detta till po-
lis- eller åklagarmyndigheten.

11 kap.

3 §

4

Föreskrifter för verkställigheten i frågor som avses i 6 kap. 6 § yrkes-

trafiklagen (1998:490) får meddelas av Rikspolisstyrelsen när de gäller
polisman och av Tullverket när de gäller tulltjänsteman. Innan föreskrifter
meddelas ska dessa myndigheter samråda med varandra.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:556.

4

Senaste lydelse 1999:556. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.