SFS 2008:1178 Förordning om ändring i kungörelsen (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

081178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1972:17) om behandling
av föremål som upphittats inom flygplats eller på
luftfartyg, m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 7 § kungörelsen (1972:17) om behandling av

föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

7 §

1

Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för tillämpningen av denna kungörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:1104.

SFS 2008:1178

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;