SFS 2008:1179 Förordning om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

081179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:235) om �ndring i <br/>trafikf�rordningen (1998:1276);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 10 kap. 12 a � och 14 kap. 14 � trafikf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">ningen (1998:1276) i st�llet f�r deras lydelse enligt f�rordningen (2007:235)<br/>om �ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>12 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsen ska underr�tta Myndigheten f�r samh�llsskydd och</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">beredskap om lokala trafikf�reskrifter som avser transport av farligt gods.<br/>Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska fortl�pande st�lla sam-<br/>man och publicera s�dana f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>14 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Ansvar enligt denna f�rordning intr�der inte, om straff kan d�mas ut</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ansvar f�r �vertr�delser av f�reskrifter om hastighetsbegr�nsning enligt</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3 kap. 17 � andra eller fj�rde stycket, f�reskrifter om b�righetsklasser enligt<br/>4 kap. 11 �, lokala trafikf�reskrifter enligt 10 kap. 1 � eller f�reskrifter enligt<br/>10 kap. 14 � f�r d�mas ut endast om f�reskrifterna har</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110">1. m�rkts ut i enlighet med best�mmelserna i 10 kap. 13 �, och<br/>2. kungjorts i enlighet med best�mmelserna i 1 � f�rordningen (2007:231)</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">om elektroniskt kung�rande av vissa trafikf�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft110">Ansvar f�r, trots vad som anges i andra stycket, d�mas ut om<br/>1. utm�rkning inte har skett eftersom undantag fr�n utm�rkningsskyldig-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">heten g�ller enligt 10 kap. 13 a �, eller enligt f�reskrifter eller ett beslut i en-<br/>skilt fall som har meddelats av Transportstyrelsen med st�d av samma para-<br/>graf, och f�reskriften har f�rts in i en ortstidning, eller</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. bristerna i utm�rkningen �r utan betydelse f�r trafikantens f�rst�else av</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">trafikregleringen.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ansvar f�r �vertr�delser av f�reskrifter som har meddelats med st�d</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av 41 � v�glagen (1971:948) finns best�mmelser i 71 � samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2008:1179</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:1179</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:235) om �ndring i
trafikf�rordningen (1998:1276);

utf�rdad den 27 november 2008.

Regeringen f�reskriver att 10 kap. 12 a � och 14 kap. 14 � trafikf�rord-

ningen (1998:1276) i st�llet f�r deras lydelse enligt f�rordningen (2007:235)
om �ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.

12 a �

L�nsstyrelsen ska underr�tta Myndigheten f�r samh�llsskydd och

beredskap om lokala trafikf�reskrifter som avser transport av farligt gods.
Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska fortl�pande st�lla sam-
man och publicera s�dana f�reskrifter.

14 kap.

14 �

Ansvar enligt denna f�rordning intr�der inte, om straff kan d�mas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott.

Ansvar f�r �vertr�delser av f�reskrifter om hastighetsbegr�nsning enligt

3 kap. 17 � andra eller fj�rde stycket, f�reskrifter om b�righetsklasser enligt
4 kap. 11 �, lokala trafikf�reskrifter enligt 10 kap. 1 � eller f�reskrifter enligt
10 kap. 14 � f�r d�mas ut endast om f�reskrifterna har

1. m�rkts ut i enlighet med best�mmelserna i 10 kap. 13 �, och
2. kungjorts i enlighet med best�mmelserna i 1 � f�rordningen (2007:231)

om elektroniskt kung�rande av vissa trafikf�reskrifter.

Ansvar f�r, trots vad som anges i andra stycket, d�mas ut om
1. utm�rkning inte har skett eftersom undantag fr�n utm�rkningsskyldig-

heten g�ller enligt 10 kap. 13 a �, eller enligt f�reskrifter eller ett beslut i en-
skilt fall som har meddelats av Transportstyrelsen med st�d av samma para-
graf, och f�reskriften har f�rts in i en ortstidning, eller

2. bristerna i utm�rkningen �r utan betydelse f�r trafikantens f�rst�else av

trafikregleringen.

Om ansvar f�r �vertr�delser av f�reskrifter som har meddelats med st�d

av 41 � v�glagen (1971:948) finns best�mmelser i 71 � samma lag.

SFS 2008:1179

Utkom fr�n trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1179

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;