SFS 2008:1179 Förordning om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

081179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i
trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 12 a § och 14 kap. 14 § trafikförord-

ningen (1998:1276) i stället för deras lydelse enligt förordningen (2007:235)
om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

10 kap.

12 a §

Länsstyrelsen ska underrätta Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fortlöpande ställa sam-
man och publicera sådana föreskrifter.

14 kap.

14 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt

3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt
4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt
10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har

1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och
2. kungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231)

om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om
1. utmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldig-

heten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i en-
skilt fall som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av samma para-
graf, och föreskriften har förts in i en ortstidning, eller

2. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av

trafikregleringen.

Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd

av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

SFS 2008:1179

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1179

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)