SFS 2008:1180 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

081180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90)

1

dels

att i 1 kap. 9 §, 2 kap. 5, 8, 12, 13, 17, 20 och 26 §§, 8 kap. 1 och

3 §§, 9 kap. 3 § samt i punkt 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till förordningen ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transport-
styrelsen”,

dels

att i 8 kap. 1 § och 9 kap. 3 § ordet ”verket” i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ”styrelsen” i motsvarande form,

dels

att 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen

samråda med Vägverket. Styrelsen ska också samråda med Banverket när
det gäller föreskrifter om märke A39,

kryssmärke

, anordning X8,

plankors-

ningsskärm

, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 kap. 8 § 2008:45
2 kap. 12 § 2007:448
2 kap. 20 § 2007:448
8 kap. 1 § 2008:45.

SFS 2008:1180

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008