SFS 2008:1181 Förordning om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

081181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet
i vägtunnlar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:421) om säkerhet i

vägtunnlar

dels

att i 13, 17, 23, 26, 29 och 35 §§ ordet ”Boverket” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”,

dels

att i 13, 17, 23, 26, 29 och 35 §§ orden ”Statens räddningsverk” ska

bytas ut mot ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”,

dels

att 3, 8, 30 och 33 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Vägverket och Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap, meddela föreskrifter om de sä-
kerhetskrav som en tunnel ska uppfylla.

8 §

Transportstyrelsen är tunnelmyndighet.

30 §

Transportstyrelsen ska löpande informera Europeiska kommissionen

om vilken eller vilka metoder för riskanalys som används.

33 §

Tunnelmyndigheten ska senast den 1 juni vartannat kalenderår, med

början år 2008, sammanställa en rapport om bränder och olyckor som har in-
träffat i tunnlar på TEN-vägnätet under de två föregående kalenderåren och
som klart har inverkat på trafikanternas säkerhet. Rapporten ska för varje
brand och olycka innehålla en utvärdering av säkerhetsutrustningens och sä-
kerhetsåtgärdernas betydelse och effektivitet. Utvärderingen ska göras av en
kontrollenhet.

Tunnelmyndigheten ska överlämna rapporten till Europeiska kommissio-

nen senast den 30 september året efter rapporteringsperioden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1181

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;