SFS 2008:1182 Förordning om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

081182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1297) om
vilotider vid vissa vägtransporter inom landet;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 6 och 11–14 §§ förordningen (1994:1297) om

vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

1

ordet ”Vägverket” i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

11 § 1995:524
12 § 1998:791.

SFS 2008:1182

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008