SFS 2008:1183 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

081183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 6 och 7 §§ förordningen (1997:263) om läns-

planer för regional transportinfrastruktur

1

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska by-

tas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

6 § 2004:1125
7 § 2004:1125.

SFS 2008:1183

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008