SFS 2008:1184 Förordning om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan

081184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:262) om nationell
väghållningsplan;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 6 och 8 §§ förordningen (1997:262) om natio-

nell väghållningsplan

1

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Trans-

portstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

6 § 2004:1124
8 § 2004:1124.

SFS 2008:1184

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008