SFS 2008:1185 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

081185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 19 och 20 §§, 13 kap. 16 § och 15 kap.

5 § utsökningsförordningen (1981:981)

1

ska ha följande lydelse.

6 kap.

19 §

2

Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen

eller motsvarande utländska myndighet, när

1. ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egen-

dom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri har ut-
mätts,

2. en konkursförvaltare har begärt att ett registrerat skepp eller registrerat

skeppsbygge ska säljas exekutivt,

3. ägaren enligt 1 kap. 10 § andra stycket sjölagen (1994:1009) har begärt

att ett registrerat skepp ska säljas exekutivt eller

4. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 14 § utsöknings-

balken har meddelats i fråga om ett registrerat skepp eller registrerat skepps-
bygge.

I fråga om svenska skepp eller skepp under byggnad i Sverige ska Trans-

portstyrelsen underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är regi-
strerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets register-

beteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I en underrättelse
enligt första stycket 1 eller 4 anges även den fordran för vilken utmätning
har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i
egendomen.

Har utmätning av egendom som avses i första eller andra stycket upphävts

eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen förfallit av annat skäl,
ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Transportstyrelsen eller mot-
svarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf ska göras genom telefon eller på an-

nat sätt genom telebefordringsföretag. En sådan underrättelse ska följas av
skriftlig bekräftelse.

1

Förordningen omtryckt 2000:1.

2

Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2008:1185

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1185

20 §

3

Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta inskrivningsmyndig-

heten och Transportstyrelsen, när

1. ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reserv-

delar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig ägande-
rätt till egendomen eller till andel däri, eller rättighet i luftfartyg vilken har
skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg har utmätts,

2. en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg som är infört i luftfar-

tygsregistret, intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller en rätttig-
het i luftfartyg, vilken skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg, ska
säljas exekutivt eller

3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 16 § jämförd

med 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett luftfartyg som är in-
fört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg.

I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteck-

ning. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges även den fordran
för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med sär-
skild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom eller inskriven rättighet som avses i första

stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen eller
rättigheten förfallit av annat skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast un-
derrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

13 kap.

16 §

4

Bestämmelserna i 13–15 §§ tillämpas även beträffande registrerade

luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

1. Vad som i 15 § första stycket sägs om sjöfartsregistret eller motsva-

rande utländska myndighet ska i stället gälla inskrivningsmyndigheten och
Transportstyrelsen.

2. Vad som i 15 § andra stycket sägs om pantbrevs belopp ska i stället

avse kapitalbeloppet av intecknad fordran. Vad där sägs om sjöfartsregistret
eller motsvarande utländska myndighet ska i stället gälla inskrivningsmyn-
digheten.

15 kap.

5 §

5

Har ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade

reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig
äganderätt till egendomen eller till andel däri belagts med kvarstad, ska Kro-
nofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Trans-
portstyrelsen. I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registre-
ringsbeteckning. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad
har skett.

Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts, ska Krono-

fogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Trans-
portstyrelsen.

3

Senaste lydelse 2006:879.

4

Senaste lydelse 2004:1109.

5

Senaste lydelse 2006:879.

background image

3

SFS 2008:1185

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008