SFS 2008:1186 Förordning om ändring i förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

081186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1140) om
vägavgift för vissa tunga fordon;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1140) om väg-

avgift för vissa tunga fordon

1

dels

att i 2, 4, 9, 10 och 15 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Trans-

portstyrelsen”,

dels

att 3, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

2

Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela före-

skrifter om att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda
uppgifter som behövs för påföring eller uppbörd av vägavgift.

5 §

Ett inbetalningskort avseende vägavgiften för svenskt fordon ska sän-

das till den avgiftsskyldige snarast möjligt, i fråga om uppbörd enligt 13 §
första stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon dock
senast den 12 i den månad då avgiften ska betalas.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon an-

mäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan vägavgiften ska vara
inbetald.

8 §

3

Transportstyrelsen begär indrivning för Skatteverkets räkning. Be-

stämmelser om begäran om indrivning finns i 4–9 §§ indrivningsförord-
ningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala
fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förord-
ning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger

100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Senaste lydelse av

2 § 2003:992
4 § 2008:760
9 § 2003:992
10 § 2008:760
15 § 2008:760.

2

Senaste lydelse 2003:992.

3

Senaste lydelse 2003:992.

SFS 2008:1186

Utkom från trycket
den 12 december 2008

2

SFS 2008:1173–1270

background image

2

SFS 2008:1186

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)