SFS 2008:1187 Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

081187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägtrafikskatteförordningen
(2006:242);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om vägtrafikskatteförordningen

(2006:242)

dels

att i rubriken närmast före 5 § ordet ”Vägverkets” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsens”,

dels

att 3, 5, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

Skatteverket ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen

(2006:227), samordna kontrollen av vägtrafikskatt, och fastställa formulär
till de blanketter som behövs.

Skatteverket får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela närmare

föreskrifter om debitering och betalning av vägtrafikskatt, samt att Trans-
portstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som be-
hövs för debitering och betalning av vägtrafikskatt.

5 §

Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattela-

gen (2006:227),

1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in

i vägtrafikregistret,

2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret,
3. återbetala vägtrafikskatt, samt
4. begära indrivning av vägtrafikskatt samt avgifter som i samband med

debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 7 och 12 §§ förordningen
(2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). In-

drivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor,
om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för Skat-

teverkets räkning.

8 §

Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast

möjligt, i fråga om betalning enligt 5 kap. 3 § första stycket vägtrafikskatte-
lagen (2006:227), senast den 12 i betalningsmånaden.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon an-

mäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara in-
betald.

SFS 2008:1187

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1187

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

11 §

Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett

inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande skatteår sän-
das till den skattskyldige senast den 10 december.

Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon

anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20 december.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)