SFS 2008:1188 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

081188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 22 och 30 §§ tullförordningen (2000:1306) ska

ha följande lydelse.

22 §

1

Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag är i den egna verk-

samheten att anse som deklarant och i förekommande fall gäldenär i enlighet
med vad som anges i 4 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

Tullverket får efter samråd med Transportstyrelsen och Posten AB (publ)

meddela föreskrifter om hur varor som befordras på järnväg, med post eller
med luftfartyg ska anmälas till en godkänd tullbehandling. Därvid får före-
skrivas att deklaration för övergång till fri omsättning av en vara får återkal-
las, så länge varan förvaras hos järnvägsföretaget, Posten AB (publ) eller nå-
got av dess dotterbolag eller lufttrafikföretag.

För Tullverkets räkning utövas tullkontroll av järnvägsföretaget i fråga

om varor som befordras på järnväg och av Posten AB (publ) eller något av
dess dotterbolag i fråga om varor som befordras med post. Vid sådan kon-
trollverksamhet tillämpas 3 kap. 8 § första stycket och 6 kap. 21 § första
stycket tullagen.

30 §

Frågor om godkännande av fordon eller containrar enligt bilaga 3

eller del II av bilaga 7 till TIR-konventionen prövas av Aktiebolaget Svensk
Bilprovning. Prövningen ska ske efter samråd med Tullverket. Sådant sam-
råd behövs dock inte i fråga om prövning som avser förnyelse av tidigare
lämnat godkännande. Om det blir nödvändigt på grund av olyckshändelse att
göra omlastning till ett fordon eller en container som inte har godkänts, får
frågan om medgivande enligt bilaga 1 till TIR-konventionen till fortsatt
transport i fordonet eller containrarna prövas av Tullverket.

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om

godkännande av fordon eller containrar enligt TIR-konventionen och ska
därvid samråda med Transportstyrelsen i frågor av betydelse för trafiksäker-
heten.

1

Senaste lydelse 2007:1272.

SFS 2008:1188

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1188

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)