SFS 2008:1189 Förordning om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

081189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:987) om
trängselskatt;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:987) om trängsel-

skatt

dels

att i rubriken närmast före 4 § ordet ”Vägverkets” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsens”,

dels

att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

Skatteverket ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om

trängselskatt,

1. samordna kontrollen av trängselskatt, och
2. fastställa formulär som behövs för tillämpningen av lagen om trängsel-

skatt.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för debitering och

betalning av trängselskatt.

Skatteverkets uppgifter enligt första stycket 2 och andra stycket ska ut-

föras efter samråd med Transportstyrelsen.

4 §

Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629)

om trängselskatt och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, svara
för

1. att återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut

enligt 18 § lagen om trängselskatt, och

2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om träng-

selskatt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets

räkning.

Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).
Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger

100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1189

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008