SFS 2008:1190 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

081190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om folkbokföringsförordningen

(1991:749)

1

dels

att i 2 och 5 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrel-

sen⬝,

dels

att i 5 § ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2007:805
5 § 2004:933.

SFS 2008:1190

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008