SFS 2008:1191 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

081191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:780) med instruktion

för Skatteverket ska ha följande lydelse.

1 §

Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om

1. skatter,
2. socialavgifter,
3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
5. fastighetstaxering,
6. folkbokföring,
7. registrering av bouppteckningar,
8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medver-

kan i brottsutredningar, och

9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets

hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensions-

grundande inkomst.

Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts tillgäng-

liga på marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsområde i syfte
att säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1191

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;