SFS 2008:1192 Förordning om ändring i förordningen (1987:899) om statliga parkeringsplatser

081192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:899) om statliga
parkeringsplatser;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 6 § förordningen (1987:899) om statliga par-

keringsplatser

1

ordet ”Vägverkets” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsens”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har

meddelats av Vägverket anses vid tillämpningen av förordningen vara med-
delade av Transportstyrelsen.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Thomas Pålsson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av 6 § 1992:1292.

SFS 2008:1192

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008