SFS 2008:1193 Förordning om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

081193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:838) om
motorbränslen;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 4, 5, 8, 9–9 c och 11 §§ förordningen

(1985:838) om motorbränslen

1

ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 1999:1394
4 § 2006:1019
5 § 2007:35
8 § 2004:678
9 § 2004:1152
9 a § 2004:678
9 b § 2004:1152
9 c § 2006:1019
11 § 2004:678.

SFS 2008:1193

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008