SFS 2008:1194 Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

081194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:896) om hushåll-

ning med mark- och vattenområden m.m.

1

dels

att i 2 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-

sen”,

dels

att i 2 § ordet ”Krisberedskapsmyndigheten” ska bytas ut mot orden

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av 2 § 2008:232.

SFS 2008:1194

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008