SFS 2008:1195 Förordning om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

081195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:946) om
svavelhaltigt bränsle;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 15 och 22 §§ förordningen (1998:946) om

svavelhaltigt bränsle

1

ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportsty-

relsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:1198.

SFS 2008:1195

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008