SFS 2008:1196 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

081196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 28 § förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m.

1

ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av 28 § 2005:1159.

SFS 2008:1196

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008