SFS 2008:1197 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

081197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1709) om avgas-

krav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

1

dels

att i 4, 5 och 9�12 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transport-

styrelsen⬝,

dels

att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §

2

Transportstyrelsen ska utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden

av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förord-
ningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö-
och hälsoskyddsområdet ska utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i tillsynsarbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av

4 § 2004:680
5 § 2004:680
9 § 2004:680
10 § 2004:680
11 § 2007:37
12 § 2004:680.

2

Senaste lydelse 2005:1104. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:1197

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008