SFS 2008:1198 Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

081198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1084) om buller
från viss utomhusutrustning;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 9, 11 och 12 §§ förordningen (2001:1084) om

buller från viss utomhusutrustning

1

ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av

9 § 2004:676
11 § 2007:38
12 § 2004:676.

SFS 2008:1198

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008