SFS 2008:1199 Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

081199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 4, 6, 7 och 11�16

§§ förordningen

(2001:1085) om motorfordons avgasrening

1

ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut

mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av

4 § 2008:50
7 § 2004:681
11 § 2004:681
12 § 2008:50
13 § 2006:321
14 § 2004:681
16 § 2006:321.

SFS 2008:1199

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008