SFS 2008:1200 Förordning om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering

081200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:626) om
klimatrapportering;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 8 § förordningen (2005:626) om klimat-

rapportering ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-
sen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:1200

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008