SFS 2008:1201 Förordning om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

081201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:380) om
miljöbilspremie;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 5–8 §§ förordningen (2007:380) om miljö-

bilspremie ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot
”Transportstyrelsen” i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:1201

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008