SFS 2008:1202 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

081202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bilskrotningsförordningen
(2007:186);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 14, 16, 37, 43–45 och 50 §§ bilskrotningsför-

ordningen (2007:186) ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-
sen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:1202

Utkom från trycket
den 12 december 2008

3

SFS 2008:1173-1270

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008