SFS 2008:1203 Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

081203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen förskriver att i 15 § förordningen (2007:185) om producent-

ansvar för bilar ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:1203

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008