SFS 2008:1204 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

081204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:900) om tillsyn en-

ligt miljöbalken

1

dels

att i 13 i § orden ”Statens räddningsverk” ska bytas ut mot ”Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap”,

dels

att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av 13 § 2008:726.

SFS 2008:1204

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1204

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

2

D4

Livsmedelsverket har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om

1. material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livs-

medel, och

2. nappar.

D5

Transportstyrelsen har ansvar för den operativa tillsynen över utrust-

ning i fartyg som innehåller

1. ämnen som bryter ned ozonskiktet, eller
2. fluorerade växthusgaser enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade
växthusgaser.

D6

Arbetsmiljöverket har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om så-

dana tillstånd att använda bekämpningsmedel som krävs enligt förordningen
(2000:338) om biocidprodukter eller förordningen (2006:1010) om växt-
skyddsmedel, i de fall då tillståndsfrågan ska prövas av Arbetsmiljöverket.

D7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för den ope-

rativa tillsynen över tillverkare och andra primärleverantörer som släpper ut
kemiska produkter och varor på marknaden, när det gäller produkternas och
varornas brandfarliga, oxiderande och explosiva egenskaper.

E. Avfall och producentansvar

2

Senaste lydelse 2008:726.

;