SFS 2008:1205 Förordning om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

081205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i
rättsinformationsförordningen (1999:175);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 11

a

§ rättsinformationsförordningen

(1999:175) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2007:293) om änd-
ring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

11 a §

För information som kungörs enligt förordningen (2007:231) om

elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är Transportstyrelsen an-
svarig för att informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids. Trans-
portstyrelsen är också ansvarig för säkerheten i det egna informationssyste-
met.

Den myndighet som har beslutat en föreskrift är ansvarig för att informa-

tionen är aktuell, tillförlitlig och i övrigt uppfyller kraven i denna förord-
ning.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Birgitta Eilemar
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1205

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008