SFS 2008:1207 Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

081207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:967) om
skyldighet för domstol och
Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser
om vissa beslut av exekutiv betydelse;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1981:967) om skyldighet

för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa
beslut av exekutiv betydelse

1

dels

att i 1 och 4 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportsty-

relsen”,

dels

att i 2 och 5 §§ ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Trans-

portstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av

1 § 2006:878
2 § 2006:878
4 § 2001:811
5 § 2004:1138.

SFS 2008:1207

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008