SFS 2008:1208 Förordning om ändring i förordningen (1971:933) om rättsstatistiken

081208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1971:933) om
rättsstatistiken;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 § förordningen (1971:933) om rättsstatisti-

ken

1

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 1 § 2008:167.

SFS 2008:1208

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008