SFS 2008:1209 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

081209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:284) om arbetsska-

deförsäkring och statligt personskadeskydd

1

dels

att i 15 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-

sen”,

dels

att i 16 § orden ”Statens räddningsverk” ska bytas ut mot ”Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap”,

dels

att i 16 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap”,

dels

att 9 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

9 §

2

Anmälan om arbetsskada ska göras på blankett enligt formulär som

Försäkringskassan fastställer efter samråd med Arbetsmiljöverket eller, be-
träffande arbete på fartyg, med Transportstyrelsen.

12 §

3

Försäkringskassan ska sända en kopia av arbetsskadeanmälan till Ar-

betsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, till Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av

15 § 2004:885
16 § 2007:900.

2

Senaste lydelse 2004:885.

3

Senaste lydelse 2000:958.

SFS 2008:1209

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;