SFS 2008:1211 Förordning om ändring i förordningen (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna

081211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1379) om
handläggning av sjöfartsärenden vid
utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 3–5, 7, 10 och 12–15 §§ förordningen

(1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna

1

ordet ”Sjöfartsverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transport-
styrelsen” i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse av

4 § 2003:458
5 § 2001:804
7 § 1997:17
10 § 1995:173
12 § 1997:17
13 § 2003:458.

SFS 2008:1211

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008