SFS 2008:1212 Förordning om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

081212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1961:567) med närmare
bestämmelser om befordran av krigsmateriel med
luftfartyg;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 2 § kungörelsen (1961:567) med närmare be-

stämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

1

ordet ”Luftfarts-

styrelsen” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse av 2 § 2004:1137.

SFS 2008:1212

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008