SFS 2008:1213 Förordning om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

081213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:893) om
marknadskontroll av varor;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2005:893) om mark-

nadskontroll av varor ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Förteckning över myndigheter som utövar marknadskontroll
Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Radio- och TV-verket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Skatteverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Transportstyrelsen

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:599.

SFS 2008:1213

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008