SFS 2008:1214 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

081214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att i 21 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1

ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1992:1136.

Senaste lydelse av 21 § 2003:442.

SFS 2008:1214

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008