SFS 2008:1215 Förordning om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

081215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:1005) om
skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i
totalförsvarsplaneringen;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:1005) om skyldig-

het för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalför-
svarsplaneringen

1

dels

att i 2 § ordet ”Krisberedskapsmyndigheten” i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” i motsva-
rande form,

dels

att 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen

(1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer
m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen tillkommer – förutom Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap – följande totalförsvarsmyndigheter, näm-
ligen Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Social-
styrelsen, Försäkringskassan, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket,
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Finansinspektionen, Statens jordbruks-
verk, Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium, Tullverket, Arbets-
förmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät, Verket för näringslivsutveck-
ling, Statens energimyndighet och länsstyrelserna.

3 §

3

Om någon annan myndighet än de i 1 § angivna totalförsvarsmyndig-

heterna finner att den för sin totalförsvarsplanering behöver upplysningar
eller annan medverkan enligt lagen, ska myndigheten anmäla detta till Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap, som får vidta de åtgärder som
myndighetens anmälan föranleder, varefter resultatet på lämpligt sätt ska
delges myndigheten.

1

Senaste lydelse av 2 § 2007:887.

2

Senaste lydelse 2007:887.

3

Senaste lydelse 2002:476.

SFS 2008:1215

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1215

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)