SFS 2008:1216 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

081216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

1

dels

att i 10 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 11, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

11 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan

påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänst-

göring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingkommunal myndighet som beslutar

om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklings-
störda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om
den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om den som

myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd,

8. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns bo-

ende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6–10 och 12–16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgär-
der enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga el-
ler lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

1

Senaste lydelse av 10 § 2008:429.

2

Senaste lydelse 2007:923.

SFS 2008:1216

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1216

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171)

överväger att ge certifikat eller tillstånd,

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

10. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkohol-

lagen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller
och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne
samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäl-
ler,

11. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alko-

hollagen (1994:1738), i fråga om den som ärendet gäller,

12. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)
om försäljning av teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,

13. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,

14. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskade-

lagen (1978:413), samt

15. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om förmyn-

derskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som överförmynda-
ren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till för-
myndare, god man eller förvaltare.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares be-
slut om åtalsunderlåtelse samt om besöksförbud.

17 §

3

Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i

belastningsregistret enligt bestämmelserna i 5 kap. 2, 3 och 5 §§ förord-
ningen om vägtrafikregister (2001:650).

20 §

4

Länsstyrelserna och Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till upp-

gifter ur belastningsregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort,
traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyr-
ning och transporttillstånd. Länsstyrelserna får också ha direktåtkomst till
uppgifter ur belastningsregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av
personal vid bevakningsföretag samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

3

Senaste lydelse 2001:669.

4

Senaste lydelse 2006:507.

background image

3

SFS 2008:1216

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008