SFS 2008:1217 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

081217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1135) om misstan-

keregister

1

dels

att i 3 § ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

4 §

2

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas

om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa el-

ler anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll eller,

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behand-
lingen av häktade och anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med
elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål,

4. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga

om villkorlig frigivning,

5. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

6. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

7. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet, som beslu-

tar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utveck-
lingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i

1

Senaste lydelse av 3 § 2008:774.

2

Senaste lydelse 2007:1453.

SFS 2008:1217

Utkom från trycket
den 12 december 2008

4

SFS 2008:1173-1270

background image

2

SFS 2008:1217

fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdrags-
tagare,

8. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om den som

myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd,

10. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns bo-

ende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6�10 och 12�16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgär-
der enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga el-
ler lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

11. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171)

överväger att ge certifikat eller tillstånd,

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

12. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om inves-
teringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden överväger att ge tillstånd,

13. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

för utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 12 i fråga
om den som ärendet gäller såvitt avser banker och försäkringsbolag,

14. Fastighetsmäklarnämnden, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) överväger att
registrera som fastighetsmäklare,

15. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning en-

ligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare av-
ser att auktorisera,

16. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller auk-
torisera,

17. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och regi-

strerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt
på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på
energi eller lagen (1984:409) om gödselmedel,

18. Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten, i fråga om totalför-

svarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

19. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa i

utlandsstyrkan inom myndigheten,

background image

3

SFS 2008:1217

20. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)
om försäljning av teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,

21. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,

22. en kommunal myndighet, i fråga om den som har anmält ett förvärv

av hyresfastighet enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet, om
förvärvstillstånd får vägras, samt

23. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att be-

tala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

7 §

3

Länsstyrelser och Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgif-

ter ur misstankeregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktor-
kort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och
transporttillstånd. Länsstyrelserna får också ha direktåtkomst till uppgifter ur
misstankeregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid be-
vakningsföretag.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. �&tkomsten får en-
dast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och
om uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2006:55.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008