SFS 2008:1218 Förordning om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

081218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:836) om
Schengens informationssystem;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:836) om Scheng-

ens informationssystem

1

dels

att i 10 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 9 § ska ha följande lydelse.

9 §

2

För prövning av ansökningar om visering och uppehållstillstånd ska

Regeringskansliet, Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrations-
överdomstolen och svenska utlandsmyndigheter ha tillgång till uppgifter
som avses i 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

För prövning av ansökningar om registrering av fordon ska Transportsty-

relsen ha tillgång till uppgifter som avses i 3 § 7 lagen om Schengens infor-
mationssystem och som gäller

1. motorfordon med en cylindervolym som överstiger 50 cc,
2. släpvagnar och husvagnar med en tjänstevikt som överstiger 750 kg,
3. registreringsbevis för fordon, eller
4. registreringsskyltar för fordon.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 10 § 2006:349.

2

Senaste lydelse 2006:349.

SFS 2008:1218

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008