SFS 2008:1220 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

081220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1, 2, 4 och 6 §§, 3 kap. 2, 4, 5, 6 b, 6 c

och 9–12 §§, 4 kap. 2, 4, 7, 16, 18–20, 27, 32, 34 och 35 §§, 5 kap. 1 och
2 §§, 7 kap. 3 och 4 §§ samt 8 kap. 1 och 4 §§ förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska meddela föreskrif-

ter om för vilka byggnader eller andra anläggningar en skriftlig redogörelse
för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
ska lämnas.

Sådana föreskrifter får meddelas om byggnader eller andra anläggningar
1. som är särskilt avsedda att användas av människor med behov av vård

och omsorg eller av människor som annars har särskilda hjälpbehov eller
som är föremål för kriminalvård i anstalt eller av annat skäl tagits i förvar,

2. där människor vistas till följd av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,

utbildning för barn och ungdom, utbildning för vuxna eller universitets- och
högskoleutbildning,

3. som är särskilt avsedda att användas för tillfälligt boende av många

människor samtidigt eller som förläggning,

4. där många människor samtidigt kan komma att vistas tillfälligt,
5. där det bedrivs en verksamhet som är sådan att risken för uppkomst av

brand är stor eller att risken för allvarliga skador om brand skulle uppstå är
stor,

6. där en brand skulle riskera att medföra förlust av väsentliga kulturhisto-

riska värden eller att annars skada väsentliga samhällsintressen, eller

7. som har en sådan utformning att risken för allvarliga skador vid brand

är stor.

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om innehållet i den skriftliga redogörelse för brandskyddet som avses i
2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

En kommun får meddela föreskrifter om frister för när redogörelsen ska

lämnas in till kommunen.

SFS 2008:1220

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

2

SFS 2008:1220

4 §

Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i

miljön inträffar vid en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor eller en överhängande fara för en sådan
olycka förelegat, ska anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på an-
läggningen omgående informera den kommun där anläggningen är belägen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om

1. omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan,
2. vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka all-

varliga skador på människor eller i miljön och om några av dessa ämnen
läckt ut,

3. de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av

följderna för människor och miljö, samt

4. vilka räddningsåtgärder som har vidtagits.
Så snart det kan ske ska information också lämnas om
1. vilka sanerings- och restaureringsåtgärder som planeras för att begränsa

följderna, samt

2. vilka åtgärder som planeras för att förhindra att en olycka inträffar igen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska omgående informera

regeringen och andra berörda myndigheter om sådana olyckor eller befarade
olyckor som avses i första stycket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om verkställigheten av första och andra stycket.

6 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

3 kap.

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om vilka objekt som från brandskyddssynpunkt omfattas av kraven på
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3

kap. 4

§ lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även meddela före-

skrifter om hur omfattande brandskyddskontrollen ska vara och hur ofta den
ska göras.

4 §

En kommuns handlingsprogram ska tillställas länsstyrelsen, Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap samt de kommuner och andra med
vilka samverkan inom förebyggande arbete eller räddningstjänst kan bli ak-
tuell.

5 §

En framställning enligt 3 kap. 3 § tredje stycket och 3 kap. 8 § tredje

stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får göras av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

6 b §

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-

skrifter som behövs för verkställigheten av 6 och 6 a §§.

1

Senaste lydelse 2008:723.

background image

3

SFS 2008:1220

6 c §

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-

skrifter för kommunens användning av de varningsanordningar som installe-
rats för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i
fred.

9 §

Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den

som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap eller hos Statens räddningsverk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet.

10 §

Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor är den som genomgått särskild utbildning
hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos dess föregång-
are.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet.

11 §

3

Den som är medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och har behörighet motsva-
rande den som avses i 10 §, på grund av kvalifikationsbevis i form av exa-
mens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgivande ut-
bildning från ett annat av dessa länder än Sverige, ska efter ansökan hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap få motsvarande behörighet
här i landet. Detta gäller också om kvalifikationsbeviset utfärdats i ett annat
land och erkänts i ett land som ingår i EES eller i Schweiz, om innehavaren
av beviset har tre års yrkeserfarenhet inom det berörda yrket på det erkän-
nande landets territorium och det har intygats av detta land. Har Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap meddelat föreskrifter om villkor enligt
12 § ska dessa vara uppfyllda.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bekräfta mottagandet

av en ansökan enligt första stycket inom en månad från och med mottagan-
det och meddela beslut i ärendet senast fyra månader efter det att alla hand-
lingar som gäller den sökande har lagts fram. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap ska se till att den sökande får den kännedom om
svenska författningar som är nödvändig för att utöva yrket. Om det behövs,
ska myndigheten även anvisa den sökande möjlighet att inhämta de kunska-
per i svenska språket som krävs för att utöva yrket.

12 §

4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-

skrifter om de ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få behörighet
enligt 11 § och andra föreskrifter om erkännande av sådana utländska yrkes-
kvalifikationer som avses i 11 §.

2

Senaste lydelse 2008:723.

3

Senaste lydelse 2007:686.

4

Senaste lydelse 2007:686.

background image

4

SFS 2008:1220

4 kap.

2 §

5

Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst.

Bestämmelser om svensk flygräddningstjänst utanför svenskt område

finns i 107 § luftfartsförordningen (1986:171).

4 §

6

Sjöfartsverket ska upprätta ett program för flygräddningstjänsten. Pro-

grammet ska innehålla

1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig för att

göra räddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och be-

rörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser

att skaffa sig.

7 §

7

Om ett luftfartyg som är registrerat i en annan stat har förolyckats

inom svenskt område, ska Sjöfartsverket omedelbart underrätta det konsulat
för den staten som är närmast olycksplatsen. Om det inte finns något konsu-
lat i Sverige, ska statens beskickning underrättas.

Om luftfartyget är registrerat hos en internationell organisation, ska un-

derrättelsen lämnas till organisationen.

16 §

8

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter att ha hört

Strålsäkerhetsmyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om räddnings-
tjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

För saneringen enligt 4 kap. 8 § lagen om skydd mot olyckor får Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap meddela ytterligare föreskrifter efter
att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten och andra berörda myndigheter och
organisationer.

18 §

En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som troligen kom-

mer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning
ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler
som gäller i en sådan situation.

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778)

om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i
händelse av en nödsituation som medför risk för strålning omedelbart under-
rättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de
hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare fö-

reskrifter om vad denna information ska innehålla.

19 §

En länsstyrelse ska säkerställa att de som inte hör till personalen på

de anläggningar eller är anställda inom de verksamheter som anges i 17 §
andra stycket 2, men som kan komma att delta i räddningsaktioner i hän-
delse av en nödsituation som medför risk för strålning, ges lämplig och re-

5

Senaste lydelse 2005:6.

6

Senaste lydelse 2005:6.

7

Senaste lydelse 2005:6.

8

Senaste lydelse 2008:439.

background image

5

SFS 2008:1220

gelbundet uppdaterad information om de hälsorisker deras deltagande kan
komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid ett
sådant tillfälle.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare fö-

reskrifter om vad denna information ska innehålla.

20 §

Om det krävs räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst till följd

av sådana allvarliga olyckor som avser utsläpp av radioaktiva ämnen och
som innebär en nödsituation som medför risk för strålning, ska Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap bistå kommunen med uppgifter om hur all-
mänheten ska informeras.

27 §

9

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska i samråd med Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap och Strålsäkerhetsmyndigheten upprätta
en beredskapsplan för den kärntekniska anläggningen i Studsvik.

32 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterli-

gare föreskrifter om samordning av räddningstjänsten och saneringen efter
utsläpp av radioaktiva ämnen.

34 §

En länsstyrelse ska efter att ha hört kommunerna i länet och berörda

myndigheter upprätta de planer som länsstyrelsen behöver för att kunna ut-
öva sitt ansvar enligt 33 §.

Länsstyrelsen ska informera allmänheten om innehållet i planerna.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om innehållet i planerna.

35 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera Euro-

peiska unionens kommission enligt artikel 15 och 19 i rådets direktiv 96/82/
EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följ-
derna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

10

.

5 kap.

1 §

I fråga om den statliga räddningstjänsten utövas den centrala tillsynen

över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen av

1. Rikspolisstyrelsen vad avser fjällräddningstjänsten och efterforskning

av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen om skydd mot
olyckor,

2. Transportstyrelsen vad avser flygräddningstjänsten och sjöräddnings-

tjänsten,

3. Kustbevakningen vad avser miljöräddningstjänsten till sjöss.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsynen över frå-

gor som rör samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika gre-
nar.

9

Senaste lydelse 2008:439.

10

EGT L 10, 14.1.1997, s. 13 (Celex 31996L0082).

background image

6

SFS 2008:1220

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsynen

över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och med stöd
av lagen meddelade föreskrifter i frågor som rör planläggningen av rädd-
ningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen om
skydd mot olyckor samt planläggningen av saneringen enligt 4 kap. 8 §
samma lag.

7 kap.

3 §

Frågor om ersättning enligt 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor prövas av Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.

4 §

Ersättning enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

lämnas enligt följande. Ersättning för arbete och tidsspillan lämnas enligt de
grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning för sådan
personal inom kommunens räddningstjänstverksamhet som inte är anställd
på heltid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter

om ersättning för resa och uppehälle.

Färd till eller från platsen för ett arbete som avses i 7 kap. 4 § lagen om

skydd mot olyckor räknas som medverkan i räddningstjänsten eller övning
med den kommunala organisationen för räddningstjänst, om färden har för-
anletts av arbetet och stått i nära samband med detta.

8 kap.

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om medver-

kan vid övningar enligt 10 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrif-

ter som behövs för verkställigheten av 8 kap. 2 § samma lag.

4 §

Ersättningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor bestäms av länsstyrelsen och betalas ut av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)